Cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán khi cần hóa đơn giao cho khách hàng thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Khi cá nhân đó mua hóa đơn của cơ quan thuế ngoài việc khai và nộp thuế theo doanh thu khoán cá nhân đó phải khai và nộp thuế theo doanh thu trên hóa đơn nữa không?
Quy định về việc Cá nhân nộp thuế khoán có phải khai doanh thu trên hóa đơn
Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định doanh thu tính thuế như sau:
“Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.”
Như vậy: Cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu để xác định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp là căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
Thông tư 92/2015/TT-BTCC tại Điều 6, Khoản 1, Điểm b quy định về nguyên tắc khai thuế “b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý. 
– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”
Như vậy: Đối với cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì
– Ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý. 
– Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn đối với cá nhân khai thuế khoán chậm nhấtlà ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ:
Cá nhân A nộp thuế theo phương pháp khoán, hàng quý cá nhân đã nộp thuế khoán cho cơ quan thuế. Cá nhân A bán hàng cho Doanh nghiệp B với số tiền 20 triệu đồng, cần sử dụng hóa đơn để giao cho doanh nghiệp B thì cá nhân A ngoài số thuế khoán phải nộp hàng quý thì cá nhân đó phải khai và nộp thuế theo doanh thu trên hóa đơn như sau:
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Cá nhân phải nộp thuế với mức thuế suất thuế GTGT là 1% và thuế TNCN là 0.5%.
 

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn