Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

CÔNG TY ……………………………

Số: ………………………………….

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày … tháng … năm …….

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng thanh lý hàng hóa tồn kho

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ………….., ngày …………………………;

Căn cứ vào Quyết định số:…….., ngày………. về việc thành lập Hội đồng thanh lý hàng tổn kho, của Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………………………….;

Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá;

Hôm nay, ngày……… tháng………… năm……….., tại………………………………………, Hội đồng thanh lý hàng tồn kho với các thành phần gồm:

1. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

2. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

3. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

4. Ông, bà:………………………, chức vụ……………………..

Đã tiến hành họp về thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho nhằm mục đích thanh lý và quyết định phương án thanh lý. Sau khi xem xét thực tế, cuộc họp thống nhất như sau:

1/ Thẩm định thực tế và định giá hàng hóa tồn kho

Số TT

Tên tài sản

Số lượng

Giá trị sổ sách

Giá trị thanh lý

Ghi chú

Nguyên giá

Giá trị còn lại

             
             
             
             
             

Tổng giá trị thanh lý: …………………………………………………….

Bằng chữ: (………………………………………………………..……..)

2/ Phương án thanh lý hàng hóa tồn kho

2.1. Đối tượng thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Cách thức thanh lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Giá trị thanh lý

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành …. bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ……………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA……………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 
   

THÀNH VIÊN THAM GIA……………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA……………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn