Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công chi tiết theo Thông tư 200 và Quyết định 48.

1. Cách hạch toán hàng gia công theo Thông tư 200

a. Cách hạch toán hàng xuất đi gia công (Bên thuê gia công):

- Khi xuất kho giao hàng để gia công:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

         Có các TK 152, 156.

- Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

         Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 156

         Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

b. Cách hạch toán hàng nhận công (Bên nhận gia công):

- Khi nhận hàng để gia công, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh BCTC.

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, ...

         Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Cách hạch toán hàng gia công theo Quyết định 48

a. Cách hạch toán hàng xuất đi gia công (Bên thuê gia công):

- Khi xuất kho hàng hoá đưa đi gia công, chế biến:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

         Có các TK 152, 156.

- Chi phí gia công, chế biến hàng hoá:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

     Có các TK 111, 112, 331,. . .

- Khi gia công xong nhập lại kho hàng hoá:

Nợ TK 152, 156

     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

b. Cách hạch toán hàng nhận công (Bên nhận gia công):

- Hàng hoá nhận gia công cho các DN khác ghi đơn vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”, (Tài khoản ngoài Bảng Cân đôi kế toán).

- Khi nhận hàng để gia công

Nợ TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ

- Khi xuất kho hàng để gia công, chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công

Có TK0002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng

Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được

           Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

           Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn