Trung tâm kế toán Hà Nội Mẫu sổ nhật ký thu tiền là mẫu số S03a1 - DNN:

1. Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo quyết định 48:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a1 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm: ....

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ TK ...

Ghi Có các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

...

...

...

...

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

2. Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo quyết định 15:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a1-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
Năm: ....
 

Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ


Diễn giải

Ghi
Nợ
TK
...

Ghi Có các TK

Số
hiệu

Ngày,
tháng


...


...


...


...

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......

 

 

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trung tâm kế toán Hà Nội 

Đào tạo kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn