Đề làm chủ hoàn toàn công việc của một kế toán tổng hợp đòi hỏi người làm kế toán trước tiên là phải có năng lực về nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và nắm vững các chế độ kế toán. Ngoài ra còn biết cách sắp xếp xây dựng kế hoạch để thưc hiện tất cả các nhiệm của của ban quản lý phân công.

công việc của nhân viên kế toán tổng hợp

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP:

 •  Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 •  Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 •  Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 •  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 •  Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Vậy nếu bạn chưa biết làm công việc của nhân viên kế toán tổng hợp thì việc đầu tiên là nên tìm đến một lớp học kế toán tổng hợp là hoàn toàn hợp lý

Chúc các bạn thành công !Các bài viết mới

Các tin cũ hơn