THÔNG TƯ 45/2013/BTC-TT HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
thông tư 45 về tài sản cố định
 

Học kế toán thực tế xin tóm lược Thông tư 45/2013/BTC-TT về tài sản cố định bao gồm 14 điều sau

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau
Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định
Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định
Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định
Điều 6. Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp
Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định
Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ
Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ
Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình
Điều 11. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình
Điều 12. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một số trường hợp đặc biệt
Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Điều 14. Hiệu lực thi hành


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn