Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Từ đầu năm 2014 vẫn chưa thấy có thông báo mới nhất của tổng cục thuế về việc tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014. Chính vì thế ta vẫn cứ áp dụng công thức tính thuế TNCN từ 1/7/2013

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi ban hành nghị định 65/2013/NĐ-CP về áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 1/7/2013 được quy định mức giảm trừ gia cảnh:

  •  Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng / năm
  •  Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

Ta có công thức về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014:         

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:
Thu nhập tính thuế = (Tổng lương – 9 triêu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * thuế suất

Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất(%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

Bảng rút gọn tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế TNCN phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT 

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

 
 

 

BẢNG QUY ĐỔI

THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ TNCN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Stt

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng

(viết tắt là TNQĐ)

Thu nhập tính thuế

1

Đến 4,75 triệu đồng (trđ)

TNQĐ/0,95

2

Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ

(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9

3

Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ

(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85

4

Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ

(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8

5

Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ

(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75

6

Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ

(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7

7

Trên 61,85 trđ

(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

 

Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 như sau

Một tình huống của bạn học viên đang theo lớp học kế toán thực hành hỏi như sau

Bà Lê thị Hoài Thương có thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng 1/2014 là 60 triệu đồng và bà phải nộp các khoản bảo hiểm như sau:

-  7% bảo hiểm xã hội
-  1,5 % bảo hiểm ý tế
Ngoài ra:
-  Bà nuôi 2 con đều dưới 18 tuổi
-  rong tháng bà không đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

Vậy phải tính thuế thu nhập cá nhân của bà Hoài Thương trong tháng 2/2014 như thế nào

Đáp án:
Thu nhập chịu thuế của bà Hoài Thương là: 60 triệu đồng
- Các khoản giảm trừ của bà
+ Giảm trừ bản thân: 9 triệu
+ Giảm trừ gia cảnh cho 2 con của bà: 3,6 triệu x 2 = 7,2 triệu
+ Bảo hiểm xã hội, BHYT: 60 triệu x ( 7% + 1,5%) = 5,1 triệu
Tổng cộng các khoản giảm trừ cho bà Hoài Thương = 9 triệu + 7,2 triệu+ 5,1 triệu = 21,3 triệu đồng
Từ đó ta suy ra được thu nhập tính thuế của bà Hoài Thương = 60 triệu – 21,3 = 38,7 triệu đồng
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 2/2014 tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
Theo đó thì bà Hoài Thương có mức thuế suất ở bậc 5 là vì thu nhập tính thuế là 38,7 triệu đồng năm trong khoảng Trên 32 đến 52 triệu đồng dự trên biểu thuế lũy tiến
Vậy số thuế thu nhập cá nhân(TNCN mà bà Hoài Thương phải nộp trong tháng 2/2014 là = (5 triệu x 5%) + ( (10 triệu  - 5 triệu) x 10%) +( (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15%) + ((32 triệu đồng – 18 triệu) x 20%) + ((38,7 triệu – 32 triệu) x 25% = 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 2,8 triệu + 1,675 = 6,425 triệu đồngCác bài viết mới

Các tin cũ hơn