Khi làm kế toán trên Excel các bạn cần nhớ một số hàm excel cơ bản thường dùng trong công việc kế toán để áp dụng vào xử lý các thao tác dữ liệu trên excel, các hàm sử dụng tính lương, bảng chấm công…

các hàm excel thường dùng trong kế toán

Các hàm excel thường dùng trong kế toán bao gồm:

  • Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa làVlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

  • If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

  • Sumif(range,criteria,[sum_range]) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng).

Hàm này trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

  • And( logical1,[logical2],…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

 Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

  • Or( logical1,[logical2],…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

 Hàm này là Phép hoặc, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị sai.

Khai giảng thường xuyên các lớp học kế toán thực hành trên excel các bạn nên học để lấy kinh nghiệm đi làm nếu chưa nắm vững kiến thức excelCác bài viết mới

Các tin cũ hơn