Kiến thức cơ bản

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế GTGT và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như thế nào
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi
Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
Thuế suất thuế giá trị gia tăng mới nhất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mới nhất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng
Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào
Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định được quy định như thế nào
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định

Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào trong một số trường hợp cụ thể
Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
12